Resultatet

Resultatet før skatt per 30. september 2018 er på 27,32 MNOK eller 0,72 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er 7,44 MNOK lavere enn per 30. september 2017 summert for de to fusjonerte bankene BFH Sparebank og Nesset Sparebank. Nedgangen skyldes i hovedsak fusjonskostnader, samt tilbakeføring av pensjonsforpliktelser i fjor som følge av overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon.

Med unntak av inntekter fra gevinst på verdipapirer, har banken en vekst i alle inntektsområder de siste 12 månedene. Dette skyldes vekst i antall kunder som bruker banken på et bredt spekter av banktjenester. Dette gjenspeiler økt aktivitet i banken og god underliggende bankdrift.

Bokførte kredittap pr. 30. september 2018 var på 2,62 MNOK mot 3,64 MNOK på samme tid i fjor. Dette er stort sett nedskrivninger som er gjort på lån- og kredittengasjement, men som så langt ikke er konstaterte tap.

Egenkapitalavkastningen etter skatt var per 30. september 2018 på 5,2 %.

Balansen

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastete lån utgjør per 30. september 6.230,23 MNOK mot 6.128,85 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 1,7 %.

Forvaltningskapitalen utgjør pr. 30. september 5.078,95 MNOK mot 4.916,15 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 3,3 %

Totale utlån inkludert avlastete lån utgjør pr. 30. september 5.518,07 MNOK, som er en økning på 132,84 MNOK fra samme tid i fjor. Brutto økning de siste 12 månedene utgjør 2,5 %. Den største økningen er kommet i bedriftsmarkedet.

Innskudd fra kunder utgjør per 30. september 3.585,97 MNOK mot 3.524,19 MNOK på samme tid i fjor. Økningen de siste 12 månedene utgjør 1,8 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 82,1 %.

Solid kapitaldekning

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 30. september 2018 var nøkkeltallene henholdsvis

  • Ren kjernekapitaldekning på 15,74 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 12,00 %
  • Kjernekapitaldekning på 18,21 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 13,50 % og
  • Kapitaldekning på 19,79 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 15,50 %

Samfunnsansvar

Banken ønsker å bidra til at det skal være godt å bo i vårt område, med lokalsamfunn der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser, og det skal være gode tilbud for folk på fritiden.

Banken står i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt seg. Banken har vært til stede i 140 år og er opptatt av utviklingen i lokalsamfunnet, bygd og by. Der mennesker trives, har utdanningsmuligheter og trygge arbeidsplasser, vil banken også kunne utvikle seg. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, og som kan være en kapitalkilde, kan spille en viktig rolle i en slik langsiktig utvikling. 

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00. 

Delårsrapporten per 30.09.2018 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Odd Kjetil Sørgaard
Administrerende banksjef