REGNSKAP PR. 31. MARS 2019

Romsdalsbanken har pr. 31. mars 2019 oppnådd et tilfredsstillende resultat med solid underliggende bankdrift.

Resultatet

Resultat før skatt per 31. mars 2019 er på 6,88 MNOK eller 0,54 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er 2,45 MNOK høyere enn per 31. mars 2018. Økningen skyldes i hovedsak reduserte kostander og lavere tap enn i 2018.

Bokførte kredittap per 31. mars 2019 var på 0,84 MNOK mot 1,54 MNOK på samme tid i fjor. Dette er stort sett nedskrivninger som er gjort på lån- og kredittengasjement, men som så langt ikke er konstaterte tap.

Egenkapitalavkastningen etter skatt var pr. 31. mars 2019 på 3,8 %.

Balansen

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastete lån utgjør per 31. mars 2019 6.539,1 MNOK mot 6.280,5 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 4,1 %.

Forvaltningskapitalen utgjør pr. 31. mars 2019 5.218,6 MNOK mot 5.068,6 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 3,0 %

Totale utlån inkludert avlastete lån utgjør pr. 31. mars 2019 5.806,9 MNOK, som er en økning på 408,5 MNOK fra samme tid i fjor. Brutto økning de siste 12 månedene utgjør 7,6 %. Den største økningen er kommet i bedriftsmarkedet.

Innskudd fra kunder utgjør per 31. mars 2019 3.598,0 MNOK mot 3.635,3 MNOK på samme tid i fjor. Nedgangen de siste 12 månedene utgjør 1,0 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 80,2 %. Side 2 av 2

Solid kapitaldekning

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 31. mars 2019 var nøkkeltallene henholdsvis

  • • Ren kjernekapitaldekning på 16,16 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 12,00 %
  • • Kjernekapitaldekning på 18,56 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 13,50 % og
  • • Kapitaldekning på 20,11 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 15,50 %

Samfunnsansvar

Banken ønsker å bidra til at det skal være godt å bo i vårt område, med lokalsamfunn der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser, og det skal være gode tilbud for folk på fritiden.

Banken står i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt seg. Banken har vært til stede i 140 år og er opptatt av utviklingen i lokalt, bygd og by. Der mennesker trives, har utdanningsmuligheter og trygge arbeidsplasser, vil banken også kunne utvikle seg. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, og som kan være en kapitalkilde, kan spille en viktig rolle i en slik langsiktig utvikling.

Delårsrapporten per 31. mars 2019 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.

Odd Kjetil Sørgaard Administrerende banksjef