Til egenkapitalbeviseierne i Romsdal Sparebank.

Vi har tidligere i år informert om at det sannsynligvis blir gjennomført en egenkapitalbevisemisjon i Romsdal Sparebank i 2019. 

Bankens styre har nå vurdert prosessen for en emisjon nærmere. Styrets forslag er at vi starter arbeidet med en emisjon høsten 2019 med mål om å få på plass et garantikonsortium i løpet av 2019, og at selve emisjonen gjøres i første kvartal 2020. Styrets forslag er videre at emisjonen gjennomføres som en garantert fortrinnsrettet emisjon.

Det tas forbehold om at bankens generalforsamling godkjenner emisjonen.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen                                                                                                                                                                                                                                                       Romsdal Sparebank

Odd Kjetil Sørgaard                                                                                                                                                                                                                                                             Adm.banksjef