Romsdalsbanken har pr. 30. september 2019 oppnådd et tilfredsstillende resultat med solid underliggende bankdrift.

Resultatet

Resultatet før skatt per 30. september 2019 er på 35,3 MNOK eller 0,87 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er 7,9 MNOK høyere enn per 30. september 2018. Sum inntekter er 6,3 MNOK høyere enn i fjor.  Sum driftskostnader har gått ned med 4,5 MNOK sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Økte inntekter kommer av kundevekst både i person- og bedriftsmarked (antall kunder som bruker banken), mens kostnadsreduksjonen skyldes i hovedsak kostnader knyttet til fusjon i 2018. 

Bokførte kredittap pr. 30. september 2019 var på 4,5 MNOK mot 2,6 MNOK på samme tid i fjor. Dette er stort sett nedskrivninger som er gjort på lån- og kredittengasjement, men som så langt ikke er konstaterte tap.

Egenkapitalavkastningen etter skatt var per 30. september 2019 på 6,9 %.

Balansen

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastete lån, utgjør per 30. september 2019 7.039,5 MNOK mot 6.230,23 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 13,0 %. Avlastede lån er lån gjennom boligkredittforetaket Eika Boligkreditt AS.

Forvaltningskapitalen utgjør pr. 30. september 5.669,0 MNOK mot 5.078,95 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 11,6 %

Totale utlån inkludert avlastete lån utgjør pr. 30. september 2019 6.169,0 MNOK, som er en økning på 650,9 MNOK fra samme tid i fjor. Brutto økning de siste 12 månedene utgjør 11,8 %. Den største økningen er kommet i personmarkedet.

Innskudd fra kunder utgjør per 30. september 2019 3.739,9 MNOK mot 3.585,97 MNOK på samme tid i fjor. Økningen de siste 12 månedene utgjør 4,3 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 77,9 %.

Solid kapitaldekning

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 30. september 2019 var nøkkeltallene henholdsvis

  • Ren kjernekapitaldekning på 15,12 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 12,00 %
  • Kjernekapitaldekning på 17,37 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 13,50 % og
  • Kapitaldekning på 18,82 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 15,50 %

 

Samfunnsansvar

Banken ønsker å bidra til at det skal være godt å bo i vårt område, med lokalsamfunn der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser, og det skal være gode tilbud for folk på fritiden.

Banken står i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt seg. Banken har vært til stede i 140 år og er opptatt av utviklingen i lokalsamfunnet, bygd og by. Der mennesker trives, har utdanningsmuligheter og trygge arbeidsplasser, vil banken også kunne utvikle seg. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, og som kan være en kapitalkilde, kan spille en viktig rolle i en slik langsiktig utvikling. 

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00. 

Delårsrapporten per 30.09.2019 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

 

Odd Kjetil Sørgaard
Administrerende banksjef