Romsdalsbanken utsteder nye egenkapitalbevis. Samlet emisjonsbeløp 78,75 mill. kroner. Tegningsperiode 24. februar 09:00 – 9. mars 16:30.

Emisjonen er fortrinnsrettet. Det vil si at det i utgangspunktet er dagens eiere som får tilbud om å kjøpe nye egenkapitalbevis. Men det utstedes omsettelige tegningsretter, og det er stor sannsynlighet for at også andre får mulighet til å delta i emisjonen.

 

Her finner du:

Du finner også en tegningsblankett i prospektet, men vi ser helst at elektronisk tegningsblankett benyttes. Ønsker du hjelp med denne kan du kontakte banken.

Andre detaljer om emisjonen finner du nedenfor:

Romsdal Sparebank – Emisjon

Norne Securities AS er tilrettelegger av en garantert fortrinnsrettsemisjon på NOK 78,75 millioner i Romsdal Sparebank. Banken utsteder 750 000 egenkapitalbevis til kurs NOK 105. Emisjonen er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av de største egenkapitalbeviseierne i banken og lokale investorer.

Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):

Første dag i tegningsperioden

24.februar 2020 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden

9.mars 2020 kl. 16:30

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev

Omkring 12. mars 2020

Innbetaling ved automatisk belastning av konto

Omkring 16. mars 2020

Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret

Omkring 27. mars 2020

Utstedelse av egenkapitalbevis

Omkring 27. mars 2020

Levering av egenkapitalbevis

Omkring 27. mars 2020

 

Omsetning av tegningsretter:

Dersom du ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter bes du ta kontakt med Norne Securities ved Jaspal Virdee (Tlf: 55 55 91 64, mail: egenkapitalbevis@norne.no). Personer som ønsker å omsette tegningsretter må opprette aksjehandelsavtale med Norne Securities via Romsdal Sparebank. Dette kan gjøres enten i nettbanken til Romsdal Sparebank, ved å besøke www.norne.no, eller hos en bankrådgiver i Romsdal Sparebank.

Hensiktsmessighetstest

Tilretteleggeren skal i henhold til verdipapirhandelloven søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. Vennligst besvar spørsmålene i hensiktsmessighetstesten ved tegning.

Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen.

Legitimasjonskontroll

Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018 (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrift skal det foretas legitimasjonskontroll av tegnerne i emisjonen. Legitimasjonskontroll og hvitvaskingskontroll gjennomføres samtidig med elektronisk tegning. For tegnere som benytter manuell tegningsblankett benyttes skjema for legitimasjonskontroll som er vedlagt prospektet.

Informasjon elektronisk tegning

Privatpersoner og foretak har anledning til å tegne egenkapitalbevis via elektronisk tegningslink. Tegningen må gjennomføres før 9.mars 2020 kl. 16:30

Informasjon tegning med manuell tegningsblankett

Egenkapitalbevisene kan også tegnes på en tegningsblankett i den form som inntatt i Prospektet som vedlegg 2 (Tegningsblankett). Korrekt utfylte tegningsblanketter sammen med utfylt skjema for legitimasjonskontroll må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 16:30 norsk tid den 9. mars 2020 på følgende e-post eller adresser:

Romsdal Sparebank

Torget 14

6440 Elnesvågen

E-post: ekbevis@romsdalsbanken.no

Telefon.: 71 26 80 00

Norne Securities AS

Postboks 7801

5020 Bergen

E-post: emisjoner@norne.no

Telefon: 55 55 91 30