Romsdal Sparebank har søkt og fått innvilget notering av bankens egenkapitalbevis på Merkur Market som er en handelsplass under Oslo Børs. Første handelsdag er fredag 24. april 2020.

Romsdal Sparebanks styre har i sitt grunnlag for søknaden lagt vekt på muligheten en slik notering kan gi for banken for tilgang til kapital framover. For egenkapitalbeviseierne betyr det økt likviditet for egenkapitalbevisene, et transparent marked for prissetting, og mulighet for elektronisk omsetning av bankens egenkapitalbevis.

Romsdal Sparebanks egenkapitalbeviskapital utgjør per dato 196,47 millioner kroner fordelt på 1 964 700 egenkapitalbevis hvert pålydende 100 kroner. Banken har 376 egenkapitalbeviseiere, i all hovedsak hjemmehørende i bankens lokalområde.

Bankens egenkapitalbevis omsettes på Merkur Market under ticker ROMSB-ME.

Rådgivere for banken i prosessen har vært Norne Securities AS og Kvale Advokatfirma DA.

Om Merkur Market
Oslo Børs består av tre markedsplasser per dags dato, Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market. Oslo Børs hadde første handelsdag i 1819, Oslo Axess i 2007 og Merkur Market i starten av 2016.

Merkur Market er ikke et regulert marked, som Oslo Børs og Oslo Axess, men det som kalles en Multilateral Handelsfasilitet. Forskjellen er i hovedsak at en Multilateral Handelsfasilitet er en konsesjonspliktig tjeneste etter verdipapirhandelloven, og ikke børsloven.

Merkur Market tilbyr notering og elektronisk handel av aksjer og egenkapitalbevis for både små og store selskaper som et supplement til de regulerte markedsplassene på Oslo Børs. Merkur Market er åpen for selskaper som ikke er allmennaksjeselskap (ASA), og passer for selskaper som ønsker synliggjøring, likviditet og mulighet for elektronisk omsetning av aksjen/egenkapitalbeviset.

Notering er også viktig for mange bedrifter ved innhenting av kapital. Samtidig er det en enkel og transparent omsetning av aksjen/egenkapitalbeviset, uten at bedriften må ta det større skrittet og forpliktelsen som å notere seg på regulert marked eller børs.

På Merkur Market skjer handelen i ordnede former gjennom Børsens handelssystem, med gjennomlyst ordrebokhandel. Det er tilsvarende markedsovervåking som for Oslo Børs og Oslo Axess, og med aktiv oppfølging av utstedere. Selskapene på Merkur Market har blant annet informasjonsplikt for innsideinformasjon.

Andre banker notert på Merkur Market per i dag er Surnadal Sparebank, Sunndal Sparebank, Nidaros Sparebank, Lillestrøm Sparebank, Grong Sparebank, Aasen Sparebank og Tysnes Sparebank.

Kort om Romsdal Sparebank

Romsdal Sparebank, med profileringsnavnet Romsdalsbanken, er et resultat av fusjonen mellom Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank ved inngangen til 2018. Bankens historie streker seg imidlertid helt tilbake til 1878 da Nesset Sparebank ble stiftet. Banken har med det lange tradisjoner med lokalt forankret, selvstendig bankdrift. Banken har hovedkontor i Elnesvågen, og avdelingskontorer i Eidsvåg og Molde. Banken er den eneste banken som har sitt hovedkontor i Romsdal.

Målet med fusjonen var å skape en bank med større konkurransekraft, bedre lønnsomhet, bedre evne til å utvikle lokalt næringsliv, og å sikre lokal selvstendighet for banken. Vi ser nå at målene med fusjonen er i ferd med å nås. Banken har merket en betydelig økt interesse, og vi har de to årene som er gått etter fusjonen, hatt god vekst både av næringslivs- og privatkunder. Det er særlig bankens betjeningskonsept som ifølge kundene, er en viktig årsak til utviklingen. Lokal tilstedeværelse, med god tilgjengelighet til bankens rådgivere, og korte beslutningsveier vektlegges av kundene.

Også resultatmessig ser vi effekter av fusjonen. 2019 ble et godt år for banken med et resultat før skatt på 52,3 millioner kroner, og en egenkapitalavkastning på 7,5 %. Utbytte til egenkapitalbeviseierne for 2019 var kr 10,17 per egenkapitalbevis.

Ved utgangen av 2019 hadde Romsdal Sparebank en forretningskapital (balanseverdi inkludert lån i Eika Boligkreditt AS) på 7,2 milliarder kroner (6,4 milliarder kroner per utgangen av 2018).

Banken har 376 egenkapitalbeviseiere, i all hovedsak tilhørende i bankens lokalområde.

Romsdal Sparebank er medlem av Eika-alliansen.

Samfunnsansvar

Banken er sterkt forankret i sparebanktradisjonen med et stort lokalt samfunnsengasjement. Romsdalsbanken ønsker å bidra til at det skal være godt å bo i vårt område, med lokalsamfunn der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser, og det skal være gode tilbud for folk på fritiden.

Banken står i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt seg. Banken har vært til stede i over 140 år og er opptatt av utviklingen i lokalsamfunnet, bygd og by. Der mennesker trives, har utdanningsmuligheter og trygge arbeidsplasser, vil banken også kunne utvikle seg. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, og som kan være en kapitalkilde, kan spille en viktig rolle i en slik langsiktig utvikling.

Hva er et egenkapitalbevis?

Et egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument utviklet for sparebanker. Tidligere var benevnelsen grunnfondsbevis. Det første egenkapitalbeviset ble introdusert i 1988, og i dag har 57 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 28 notert på Oslo Børs inkl. Merkur Market. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierretten til selskapsformuen og innflytelsen i bankens organer. Sparebankene har i tillegg til egenkapitalbeviskapitalen et grunnfond som representerer sparebankens «samfunnskapital». Hovedprinsippet er at overskuddet i banken fordeles forholdsmessig mellom egenkapitalbevisenes eierandel og grunnfondskapitalen.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.

Opptaksdokument Merkur Market – Romsdal Sparebank 

 

Odd Kjetil Sørgaard

Administrerende banksjef