Romsdalsbanken har pr. 30. september 2020 oppnådd et tilfredsstillende resultat med solid underliggende bankdrift.

Resultatet
Resultatet før skatt per 30. september 2020 er på 36,2 MNOK eller 0,80 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er 0,9 MNOK høyere enn per 30. september 2019. Sum inntekter er 7,2 MNOK høyere enn i fjor. Sum driftskostnader har gått ned med 1,7 MNOK sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.
Banken har hittil i år vekst i alle inntektsområder. Dette skyldes vekst i antall kunder som bruker banken på et bredt spekter av banktjenester. Dette gjenspeiler økt aktivitet i banken og god underliggende bankdrift.
Bokførte kredittap pr. 30. september 2020 var på 11,8 MNOK mot 3,8 MNOK på samme tid i fjor. Dette er stort sett nedskrivninger (tapsavsetninger) som er gjort på lån- og kredittengasjement, men som så langt ikke er konstaterte tap. Økningen i nedskrivningene kan tilskrives forholdene og usikkerheten knyttet til koronakrisen.
Egenkapitalavkastning etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) per 30. september 2020 var 6,1 %.

Balansen
Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastede lån, utgjør per 30. september 2020 7.895,8 MNOK mot 7.039,5 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 12,2 %. Avlastede lån er lån gjennom boligkredittforetaket Eika Boligkreditt AS.
Forvaltningskapitalen utgjør pr. 30. september 2020 6.298,2 MNOK mot 5.669,0 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 11,1 %
Totale utlån inkludert avlastete lån utgjør pr. 30. september 2020 6.791,0 MNOK, som er en økning på 617,1 MNOK fra samme tid i fjor, noe som utgjør en økning på 10,0 %. Den største økningen er kommet i personmarkedet.
Side 2 av 3
Innskudd fra kunder utgjør per 30. september 2020 4.257,9 MNOK mot 3.772,3 MNOK på samme tid i fjor. Økningen utgjør 12,9 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 82,0 %.

Solid kapitaldekning
Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 30. september 2020 var nøkkeltallene henholdsvis
• Ren kjernekapitaldekning på 17,90 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 11,00 %
• Kjernekapitaldekning på 20,08 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 12,50 % og
• Kapitaldekning på 21,49 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 14,50 %

Covid-19 og tiltak som banken har iverksatt

Banken har i løpet av siste del av 1. kvartal 2020 og i 2. kvartal 2020 iverksatt en rekke tiltak for å bistå både personkunder, næringsliv og lokalsamfunn som har fått merke de krevende tidene. Avdragsutsettelser, rentejusteringer og ikke minst god rådgivning og dialog, har vært viktige tiltak for å avhjelpe situasjonen. Bankens ansatte har lagt ned en betydelig innsats for å bidra til å finne løsninger. Nærhet til kundene har vært viktig i denne krevende situasjonen og vi følger våre kunder tett. Mange har blitt kontaktet av banken eller tatt kontakt selv, og vi har bistått med å finne gode løsninger.

I vårt lokalsamfunn har vi som lokalbank en sentral og viktig rolle i denne situasjonen. At bankene kan bidra med rådgivning og løsninger har vært avgjørende for mange næringsdrivende og privatpersoner i en krevende tid. Med solid kapitaldekning, høy innskuddsdekning og en god likviditetsbuffer, er Romsdalsbanken godt rustet til å bidra.

Koronakrisen og de økonomiske effektene av de iverksatte tiltakene, påvirker bankens resultat og utvikling dette året. Det er større usikkerhet enn normalt, særlig knyttet til vekst og tap. Som følge av dette, har banken økt tapsavsetningene på utlåns- og garantiporteføljen. Kvaliteten i porteføljen anses å være god, men usikkerhet knyttet til utvikling og varighet på krisen, tilsier en konservativ og forsiktig vurdering.

Samfunnsansvar
Banken ønsker å bidra til at det skal være godt å bo i vårt område, med lokalsamfunn der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser, og det skal være gode tilbud for folk på fritiden.

Banken står i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt seg. Banken har vært til stede i over 140 år og er opptatt av utviklingen i lokalsamfunnet, bygd og by. Der mennesker trives, har utdanningsmuligheter og trygge arbeidsplasser, vil banken også kunne utvikle seg. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, og som kan være en kapitalkilde, kan spille en viktig rolle i en slik langsiktig utvikling og i skiftende tider.

Delårsrapporten per 30. september 2020 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål
Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.
Odd Kjetil Sørgaard Administrerende banksjef

Nøkkeltall 3. kvartal 2020 (3. kvartal 2019 i parentes)
Resultat før tap 47,97 MNOK (39,04 MNOK)
Resultat etter skatt 28,91 MNOK (28,03 MNOK)
Egenkapitalavkastning 6,1 % (6,9 %)
Rentenetto 1,71 % (1,83 %)
Utlånsvekst siste 12 mndr. 10,0 % (9,9 %)
Innskuddsvekst siste 12 mndr. 12,9 % (4,3 %)
Innskuddsdekning (innskudd i % av utlån) 82,0 % (77,9 %)