Sterk kunde-, kreditt- og innskuddsvekst, og solid underliggende bankdrift, men svakere resultat enn fjoråret. Resultatutviklingen er negativt påvirket av forhold knyttet til Covid19-situasjonen og engangskostnader.

Resultatet

Resultatet før skatt per 31. desember 2020 er 37,2 MNOK. Det er 15,1 MNOK lavere enn per 31. desember 2019.

Et svakere resultat i 2020 skyldes i hovedsak tre forhold:
• Rentenedsettelser og historisk lavt rentenivå
• Økte tapsavsetninger på utlåns-, kreditt- og garantiporteføljen
• Engangskostnader som følge av beslutning av å bytte leverandør av IT-system for bankdriften

I løpet av første halvår gjennomførte Norges Bank tre endringer i styringsrenten og reduserte den fra 1,50 % til 0 %. Romsdal Sparebank har med bakgrunn i dette redusert rentene på både utlån og innskudd i 2020. I den situasjonen som oppstod, valgte også Romsdal Sparebank å sette ned rentene på utlån før rentereduksjonene på innskudd kunne iverksettes. Rentenedsettelsene har medført en svekkelse av bankens rentenetto og inntjening i 2020. Bankens netto rentemargin var ved utgangen av året 1,71 % mot 1,88 % i 2019.

Covid19-situasjonen har medført større usikkerhet enn normalt. Som følge av dette, har banken økt tapsavsetningene på utlåns-, kreditt- og garantiporteføljen i 2020. Bokførte kredittap pr. 31. desember 2020 var på 14,2 MNOK mot 4,8 MNOK på samme tid i fjor. Dette er stort sett nedskrivninger (tapsavsetninger) som er gjort på kundeengasjement, men som så langt ikke er konstaterte tap. Kvaliteten i porteføljen anses å være god, men usikkerhet knyttet til utvikling og varighet på Covid19-krisen, tilsier en konservativ og forsiktig vurdering. Den forventede gradvise åpningen av samfunnet igjen i 2021, kan likevel gi grunn til optimisme for den videre utviklingen.

Årsresultatet er også påvirket av engangskostnader som følge av beslutningen om å bytte leverandør av kjernebanksystem fra SDC til TietoEVRY. Bankene i Eika-Alliansen gjorde denne beslutningen i desember 2020, en viktig strategisk beslutning. Bytte av kjernebankleverandør gir etter konvertering betydelige kostnadsbesparelser, økt strategisk fleksibilitet, og styrket innovasjons og utviklingskraft. Banken får gjennom dette en framtidsrettet IT-plattform som kan tilfredsstille kundenes stadig økende forventninger til digitale løsninger og tjenester. Prosjektet vil foregå i perioden 2021-2023. Banken har som følge av beslutningen tatt engangskostnader i 2020 på 12,0 MNOK.

Lønn- og personalkostnader er redusert med 2,3 MNOK i 2020. Dette er effekter av fusjonen i 2018 mellom BFH Sparebank og Nesset Sparebank. Reduksjonen i årsverk er gjort ved naturlig avgang.

Sum inntekter er 5,6 MNOK høyere enn i fjor. Veksten i inntekter skyldes vekst i antall kunder som bruker banken på et bredt spekter av banktjenester. Dette gjenspeiler økt aktivitet i banken og god underliggende bankdrift.

Egenkapitalavkastning etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) per 31. desember 2020 var 4,7 %.

Balansen

Romsdal Sparebank har hatt en sterk kunde-, kreditt- og innskuddsvekst i 2020.

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastede lån, utgjør per 31. desember 2020 8.053,0 MNOK mot 7.187,7 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 12,0 %. Avlastede lån er lån gjennom boligkredittforetaket Eika Boligkreditt AS.

Forvaltningskapitalen utgjør pr. 31. desember 2020 6.381,2 MNOK mot 5.806,4 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 9,9 %

Totale utlån inkludert avlastete lån utgjør pr. 31. desember 2020 6.906,7 MNOK, som er en økning på 559,7 MNOK fra samme tid i fjor, noe som utgjør en økning på 8,8 %. Den største økningen er kommet i personmarkedet.

Innskudd fra kunder utgjør per 31. desember 2020 4.317,7 MNOK mot 3.947,6 MNOK på samme tid i fjor. Økningen utgjør 9,4 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 82,5 %.

Banken gjennomførte i første kvartal 2020 en garantert fortrinsrettet egenkapitalbevisemisjon på brutto 78,75 mill. kroner inkl. overkurs. Det var stor interesse for emisjonen som ble overtegnet. Romsdal Sparebank søkte i etterkant av emisjonen om notering av bankens egenkapitalbevis på Oslo Børs Euronext Growth. Første handelsdag var 24. april 2020. 95,5 % av bankens egenkapitalbevis eies av personer og virksomheter i Møre og Romsdal.

Solid kapitaldekning

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 31. desember 2020 var nøkkeltallene henholdsvis:
• Ren kjernekapitaldekning 17,39 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 11,00 %
• Kjernekapitaldekning 19,45 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 12,50 % og
• Kapitaldekning 20,78 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 14,50 %
• Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 10,04 %

Covid-19 og tiltak som banken har iverksatt

2020 har vært et krevende år som følge av pandemien, og virkningene av koronakrisen har krevd særlig oppfølging i 2020.

Banken har i løpet av året iverksatt en rekke tiltak for å bistå både personkunder, næringsliv og lokalsamfunn som har fått merke de krevende tidene. Avdragsutsettelser, rentejusteringer og ikke minst god rådgivning og dialog, har vært viktige tiltak for å avhjelpe situasjonen. Bankens ansatte har lagt ned en betydelig innsats for å bidra til å finne løsninger. Nærhet til kundene har vært viktig i denne krevende situasjonen og vi følger våre kunder tett. Mange har blitt kontaktet av banken eller tatt kontakt selv, og vi har bistått med å finne gode løsninger. Erfaringen vår er at betydningen av en nær og lokal bank som er tilgjengelig, og en egen personlig rådgiver, har styrket seg det siste året. Dette gjelder både for personkunder og næringslivskunder.

I vårt lokalsamfunn føler vi som lokalbank et stort ansvar i denne krevende situasjonen. At banken kan bidra med rådgivning og løsninger, har vært avgjørende for mange næringsdrivende og privatpersoner i en krevende tid. Med solid kapitaldekning, høy innskuddsdekning og en god likviditetsbuffer, er Romsdalsbanken godt rustet til å bidra.

Samfunnsansvar

Banken ønsker å bidra til at det skal være godt å bo i vårt område, med lokalsamfunn der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser, og det skal være gode tilbud for folk på fritiden.

Banken står i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt seg. Banken har vært til stede i over 140 år og er opptatt av utviklingen i lokalsamfunnet, bygd og by. Der mennesker trives, har utdanningsmuligheter og trygge arbeidsplasser, vil banken også kunne utvikle seg. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, og som kan være en kapitalkilde, kan spille en viktig rolle i en slik langsiktig utvikling og i skiftende tider.

Årsrapporten per 31. desember 2020 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.

 

Odd Kjetil Sørgaard

Administrerende banksjef

 

Regnskapet for 2020 og andre år finner du her: https://romsdalsbanken.no/ombanken/rapporter-og-regnskap