Romsdalsbanken har per 31. mars 2021 oppnådd et tilfredsstillende resultat basert på god underliggende bankdrift.

Resultatet

Resultat før skatt per 31. mars 2021 er 13,5 MNOK eller 0,85 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er 7,4 MNOK høyere enn per 31. mars 2020. Økningen skyldes i hovedsak økt gevinst på verdipapirporteføljen, økte inntekter på forsikring og lavere tap på utlån.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er 2,6 MNOK lavere enn i samme periode i fjor. Dette skyldes et generelt lavere rentenivå som igjen har påvirket bankens rentemargin. Rentenettoen utgjør 1,59 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For øvrige inntektsområder har banken god vekst. Dette skyldes vekst i antall kunder som bruker banken på et bredt spekter av banktjenester. Det gjenspeiler økt aktivitet i banken og god underliggende bankdrift.

Bokførte kredittap per 31. mars 2021 var på -0,2 MNOK mot 4,3 MNOK på samme tid i fjor. Fjorårets bokførte kredittap er stort sett nedskrivninger som er gjort på lån- og kredittengasjement, men som så langt ikke er konstaterte tap. Bankens økte tapsavsetninger i 2020 som følge av korona-krisen, er videreført. Det er fortsatt større usikkerhet enn normalt da pandemien vedvarer. Usikkerhet knyttet til utvikling og varighet på krisen, tilsier en forsiktig vurdering. Den pågående vaksineringen og den gradvise åpningen av samfunnet igjen, gir likevel grunn til optimisme for den videre utviklingen.

Egenkapitalavkastningen etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) var per 31. mars 2021 på 6,0 %.

Balansen

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastete lån, utgjør per 31. mars 2021 8.244,3 MNOK mot 7.437,9 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 10,8 %. Avlastede lån er boliglån gitt gjennom boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS.

Forvaltningskapitalen (sum eiendeler) utgjør per 31. mars 2021 6.529,3 MNOK mot 5.949,7 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 9,7 %

Totale utlån inkludert avlastete lån i Eika Boligkreditt AS, utgjør per 31. mars 2021 6.933,4 MNOK, som er en økning på 443,9 MNOK fra samme tid i fjor. Brutto økning de siste 12 månedene utgjør 6,8 %. Den største økningen er kommet i personkundemarkedet.

Innskudd fra kunder utgjør per 31. mars 2021 4.483,2 MNOK mot 3.987,3 MNOK på samme tid i fjor. Økningen de siste 12 månedene utgjør 12,4 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 85,9 %.

Solid kapitaldekning

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 31. mars 2021 var nøkkeltallene henholdsvis
• Ren kjernekapitaldekning på 17,00 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 11,00 %
• Kjernekapitaldekning på 19,01 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 12,50 % og
• Kapitaldekning på 20,30 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 14,50 %
• Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 9,88 % - myndighetskrav 5,00 %

Covid-19 og tiltak som banken har iverksatt

Banken har siden korona-krisen rammet Norge, iverksatt en rekke tiltak for å bistå personkunder, næringsliv og lokalsamfunn (lag og organisasjoner) som har fått merke de krevende tidene. Avdragsutsettelser, rentejusteringer og ikke minst god rådgivning og dialog, har vært viktige tiltak for å avhjelpe situasjonen. Bankens ansatte har lagt ned en betydelig innsats for å bidra til å finne løsninger. Nærhet til kundene har vært viktig i denne krevende situasjonen og vi følger våre kunder tett. Mange har blitt kontaktet av banken eller tatt kontakt selv. Erfaringen vår er at betydningen av en nær og lokal bank som er tilgjengelig, og en egen personlig rådgiver, har styrket seg det siste året. Dette gjelder både for personkunder og næringslivskunder.

Banken har også iverksatt tiltak for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset og for å sikre at bankens samfunnsviktige funksjon kan opprettholdes. Banken har i perioder, avhengig av smittesituasjonen og myndighetstiltak, holdt stengt for fysiske kundebesøk. Bankens kunder er da betjent per telefon, epost og andre elektroniske kommunikasjonskanaler, i tillegg til bankens selvbetjeningskanaler. Bankens ansatte har i betydelig grad arbeidet fra hjemmekontor.

I vårt lokalsamfunn føler vi som lokalbank et stort ansvar i denne krevende situasjonen. At banken kan bidra med rådgivning og løsninger, har vært avgjørende for mange næringsdrivende og privatpersoner i en krevende tid. Med solid kapitaldekning, høy innskuddsdekning og en god likviditetsbuffer, er Romsdalsbanken godt rustet til å bidra.

Samfunnsansvar

Banken ønsker å bidra til at det skal være godt å bo i vårt område, med lokalsamfunn der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser, og det skal være gode tilbud for folk på fritiden.

Banken står i et gjensidig avhengighetsforhold til lokalsamfunnet rundt seg. Banken har vært til stede i over 140 år og er opptatt av utviklingen i lokalt, bygd og by. Der mennesker trives, har utdanningsmuligheter og trygge arbeidsplasser, vil banken også kunne utvikle seg. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, som kan være en kapitalkilde, kan spille en viktig rolle i en slik langsiktig utvikling i skiftende tider.

Delårsrapporten per 31. mars 2021 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.

 

Odd Kjetil Sørgaard

administrerende banksjef

Nøkkeltall 1. kvartal 2021 (1. kvartal 2020 i parantes)


Resultat før tap 13,29 MNOK (10,37 MNOK)
Resultat etter skatt 10,29 MNOK (4,36 MNOK)
Egenkapitalavkastning 6,0 % (2,8 %)
Rentenetto 1,59 % (1,91 %)
Utlånsvekst siste 12 mndr. 6,8 % (11,6 %)
Innskuddsvekst siste 12 mndr. 12,4 % (10,5 %)
Innskuddsdekning (innskudd i % av ulån) 85,9 % (79,7 %)