Romsdalsbanken har per 30. juni 2021 oppnådd et tilfredsstillende resultat basert på god underliggende bankdrift.

Resultatet

Resultatet før skatt per 30. juni 2021 er 36,8 MNOK eller 1,15 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er 9,8 MNOK høyere enn per 30. juni 2020. Økningen skyldes i hovedsak økte netto rente- og kredittprovisjonsinntekter, økte provisjonsinntekter og lavere tap på utlån.
Banken har hittil i år vekst i alle inntektsområder. Dette skyldes vekst i antall kunder som bruker banken på et bredt spekter av banktjenester. Dette gjenspeiler økt aktivitet i banken og god underliggende bankdrift.
Bokførte kredittap pr. 30. juni 2021 var – 0,3 MNOK (dvs. tilbakeføring av tidligere tapsføringer) mot økte tapsføringer på 7,4 MNOK på samme tid i fjor. Fjorårets bokførte kredittap er stort sett nedskrivninger som er gjort på lån- og kredittengasjement, men som så langt ikke er konstaterte tap. Bankens økte tapsavsetninger i 2020 som følge av korona-krisen, er foreløpig videreført. Det er fortsatt noe større usikkerhet enn normalt da pandemien vedvarer. Usikkerheten er likevel betydelig redusert, og den pågående vaksineringen og den gradvise åpningen av samfunnet igjen, gir grunn til optimisme for den videre utviklingen.
Egenkapitalavkastning etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) per 30. juni 2021 var 8,6 %.

Balansen

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastete lån, utgjør per 30. juni 2021 8.230,8 MNOK mot 7,739,7 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 6,3 %. Avlastede lån er boliglån gitt gjennom boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS.
Forvaltningskapitalen utgjør per 30. juni 2021 6.473,5 MNOK mot 6.182,7 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 4,7 %.
Totale utlån inkludert avlastete lån, utgjør pr. 30. juni 2021 7.021,0 MNOK, som er en økning på 359,9 MNOK fra samme tid i fjor. Brutto økning de siste 12 månedene utgjør 5,4 %. Den største økningen er kommet i personmarkedet.
Innskudd fra kunder utgjør per 30. juni 2021 4.580,0 MNOK mot 4.177,1 MNOK på samme tid i fjor. Økningen de siste 12 månedene utgjør 9,6 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 87 %.

Solid kapitaldekning

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 30. juni 2021 var nøkkeltallene henholdsvis
• Ren kjernekapitaldekning på 16,92 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 11,00 %
• Kjernekapitaldekning på 18,93 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 12,50 % og
• Kapitaldekning på 20,23 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 14,50 %
• Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 9,92 % - myndighetskrav 5,00 %

Covid-19 og tiltak som banken har iverksatt

Banken har under korona-krisen, iverksatt en rekke tiltak for å bistå kunder som har fått merke de krevende tidene. Avdragsutsettelser, rentejusteringer og ikke minst god rådgivning og dialog, har vært viktige tiltak for å avhjelpe situasjonen. Bankens ansatte har lagt ned en betydelig innsats for å bidra til å finne løsninger. Nærhet og kjennskap til kundene har vært viktig i denne krevende situasjonen. Mange har blitt kontaktet av banken eller tatt kontakt selv. Erfaringen vår er at betydningen av en nær og lokal bank som er tilgjengelig, og en egen personlig rådgiver, har styrket seg etter pandemien. Dette gjelder både for personkunder og næringslivskunder.

Banken har også iverksatt tiltak for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset og for å sikre at bankens samfunnsviktige funksjon kan opprettholdes. Banken har i perioder, avhengig av smittesituasjonen og myndighetstiltak, holdt stengt for fysiske kundebesøk. Bankens kunder har da vært betjent per telefon, epost og andre elektroniske kommunikasjonskanaler, i tillegg til bankens selvbetjeningskanaler. Bankens ansatte har i betydelig grad arbeidet fra hjemmekontor.
I våre lokalsamfunn føler vi som lokalbank et stort ansvar i denne krevende situasjonen. At banken kan bidra med rådgivning og løsninger, har vært avgjørende for mange næringsdrivende og privatpersoner i en krevende tid. Med solid kapitaldekning, høy innskuddsdekning og en god likviditetsbuffer, er Romsdalsbanken godt rustet til å bidra.

Samfunnsansvar

Banken ønsker å bidra til at det skal være godt å bo i vårt område, med lokalsamfunn der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser, og det skal være gode tilbud for folk på fritiden.
Lokalbanken står i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt seg. Banken har vært til stede i over 140 år og er opptatt av utviklingen lokalt, i bygd og by. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, og som kan være en kapitalkilde, kan spille en viktig rolle i en langsiktig utvikling og i skiftende tider. Delårsrapporten per 30. juni 2021 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.

Odd Kjetil Sørgaard, Administrerende banksjef

Nøkkeltall 2. kvartal 2021 (2. kvartal 2020 i parentes)

Resultat før tap 36,49 MNOK (34,41 MNOK)
Resultat etter skatt 29,75 MNOK (22,21 MNOK)
Egenkapitalavkastning 8,6 % (7,1 %)
Rentenetto 1,63 % (1,72 %)
Utlånsvekst siste 12 mndr. 5,4 % (10,1 %)
Innskuddsvekst siste 12 mndr. 9,6 % (8,5 %)
Innskuddsdekning (innskudd i % av utlån) 87,0 % (81,8 %)