Romsdalsbanken oppnådde i 2021 et tilfredsstillende resultat basert på god underliggende bankdrift.

Resultatet
Resultat før skatt i 2021 er 67,5 MNOK. Det er 30,3 MNOK høyere enn i 2020. Økningen skyldes både økte netto rente- og provisjonsinntekter, reduserte kostnader og lavere tap på utlån.

Inntektsveksten skyldes vekst i antall kunder som bruker banken på et bredt spekter av banktjenester. Dette gjenspeiler økt aktivitet i banken og god underliggende bankdrift.

Sum driftskostnader utgjør 92,7 MNOK som er 4,6 MNOK lavere enn i 2020. Kostnadsreduksjonen skyldes i hovedsak engangskostnader i 2020 som følge av at banken i 2020 besluttet å skifte leverandør av banksystem fra SDC til TietoEvry. Beslutningen ble tatt sammen med de andre bankene i Eika alliansen. Tidspunkt for konvertering for Romsdal Sparebank er juni 2023. Etter konvertering vil banken få betydelig reduserte driftskostnader knyttet til IT, i tillegg til styrket innovasjons- og utviklingskraft. Lønn og personalkostnader er redusert med 0,4 MNOK i 2021.

Bokførte kredittap i 2021 var 4,1 MNOK mot 14,2 MNOK i 2020. Bokførte kredittap i 2020 var stort sett nedskrivninger på låne- og kredittengasjement, blant annet som følge av korona-situasjonen, og som så langt ikke er konstaterte tap.

Egenkapitalavkastning etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) i 2021 var 7,4 %.

Balansen
Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastede lån, utgjør per 31.12.2021 8.285,0 MNOK mot 8.053,0 MNOK på samme tid året før. Veksten er på 2,9 %. Avlastede lån er boliglån gitt gjennom boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS.

Forvaltningskapitalen utgjør per 31.12.2021 6.501,5 MNOK mot 6.381,2 MNOK på samme tid året før. Veksten er på 1,9 %.

Totale utlån inkludert avlastede lån, utgjør pr. 31.12.2021 7.179,7 MNOK, som er en økning på 273,0 MNOK i 2021. Den største økningen er kommet i personmarkedet.

Innskudd fra kunder per 31.12.2021 var 4.622,0 MNOK mot 4.317,7 MNOK på samme tid i 2020. Økningen utgjør 7,0 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 85,7 %.

Solid kapitaldekning
Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 31.12.2021 var nøkkeltallene henholdsvis:

• Ren kjernekapitaldekning på 16,56 %
• Kjernekapitaldekning på 18,48 %
• Kapitaldekning på 19,71 %
• Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 10,14 %

Generell kommentar
Korona-situasjonen påvirket bankens resultat i 2020. Dette i hovedsak som følge av betydelige og hurtige rentereduksjoner, og økte tapsavsetninger på utlånsporteføljen som følge av den betydelige usikkerheten. Det svært lave rentenivået både i 2020 og 2021, og generell stor konkurranse om boliglånskundene, har gjort det krevende å oppnå en tilfredsstillende rentemargin.

Nærhet og kjennskap til kundene har vært viktig i den krevende situasjonen covid-19 skapte. Ønsker fra kundene om tilgjengelighet og kontakt med personlig rådgiver, har styrket seg som følge av pandemien. Det gjelder både for personkunder og næringslivskunder. Vi har som lokalbank følt et stort ansvar i denne situasjonen. At banken er lett tilgjengelig og kan tilby rådgivning og løsninger, har bidratt til trygghet for mange i en krevende tid.

Banken ønsker å bidra til at det skal være godt å bo i vårt område, i lokalsamfunn der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser, og det skal være gode og varierte tilbud for folk på fritiden. Banken bidrar til dette. Som lokalbank står vi i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt oss. Banken har vært til stede i over 140 år og er opptatt av utviklingen lokalt. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, kan som kapitalkilde, spille en viktig rolle i en langsiktig utvikling i skiftende tider.

Delårsrapporten per 31.12.2021 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål
Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.

Odd Kjetil Sørgaard

Administrerende banksjef

 

Nøkkeltall 2021 (2020 i parentes)

Resultat før tap 71,6 MNOK (51,4 MNOK)
Resultat etter skatt 53,0 MNOK (30,1 MNOK)
Egenkapitalavkastning 7,4 % (4,7 %)
Rentenetto 1,71 % (1,71 %)
Utlånsvekst siste 12 mndr. 4,0 % (9,4 %)
Innskuddsvekst siste 12 mndr. 7,0 % (5,4 %)         Innskuddsdekning (innskudd i % av utlån) 85,7 % (82,5 %)