Romsdalsbanken oppnådde i 1. kvartal 2022 et tilfredsstillende resultat basert på god underliggende bankdrift.

Resultatet

Banken har ved utgangen av kvartalet et totalresultat (inkludert utvidet resultat) på 32,7 MNOK. Totalresultatet for samme periode i 2021 var 10,2 MNOK. Av totalresultatet i 2022 utgjør 21,7 MNOK verdiendringer knyttet til investeringer i egenkapitalinstrumenter. Verdiendringen gjelder aksjene i Eika Gruppen AS. Denne verdiendringen føres direkte mot bankens egenkapital.
Resultat av ordinær drift før skatt per 1. kvartal 2022 er 14,4 MNOK. Det er 0,9 MNOK høyere enn på samme tid i 2021. Økningen skyldes økte inntekter og lavere tap på utlån.
Sum inntekter økte med 3,3 MNOK. Inntektsveksten skyldes vekst i antall kunder som bruker banken på et bredt spekter av banktjenester. Dette gjenspeiler økt aktivitet i banken og god underliggende bankdrift.
Sum driftskostnader utgjør 26,4 MNOK, som er 4,2 MNOK høyere enn på samme tid i 2021. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak engangskostnader, blant annet som følge av at banken, i likhet med de øvrige Eika-bankene, skal skifte leverandør av banksystem fra SDC til TietoEvry. Tidspunkt for konvertering for Romsdal Sparebank er juni 2023. Etter konvertering vil banken få betydelig reduserte driftskostnader knyttet til IT, i tillegg til styrket innovasjons- og utviklingskraft. Lønn og andre personalkostnader er økt med 0,9 MNOK.
Bokførte kredittap i 1. kvartal 2022 var -2,0 MNOK, det vil si en tilbakeføring av 2,0 MNOK i tidligere tapsføringer. I samme periode i 2021 var det en tilbakeføring av tidligere tapsføringer på 0,2 MNOK.
Egenkapitalavkastning etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) i 2022 var 6,0 %, samme som i 2021.

Balansen

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastede lån, utgjør per 31.03.2022 8.638,7 MNOK mot 8.244,3 MNOK på samme tid året før. Veksten er på 4,8 %. Avlastede lån er boliglån gitt gjennom boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS.
Forvaltningskapitalen utgjør per 31.03.2022 6.791,0 MNOK mot 6.529,3 MNOK på samme tid året før. Veksten er på 4,0 %.
Totale utlån inkludert avlastede lån, utgjør pr. 31.03.2022 7.331,5 MNOK, som er en økning på 398,1 MNOK siden samme tidspunkt i fjor. Den største økningen er kommet i personmarkedet.

Innskudd fra kunder per 31.03.2022 var 4.884,7 MNOK mot 4.483,2 MNOK på samme tid i 2021. Økningen utgjør 9,0 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 89,1 %.

Solid kapitaldekning

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 31.03.2022 var nøkkeltallene henholdsvis:
• Ren kjernekapitaldekning på 15,36 %
• Kjernekapitaldekning på 17,22 %
• Kapitaldekning på 18,43 %
• Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 9,36 %

Generell kommentar

Bankens styre og ledelse er fornøyd med bankens utvikling og resultat per 1. kvartal 2022. Romsdalsbanken opplever god etterspørsel og vekst.
Rentenettoen har vært og er under press, både som følge av et generelt lavt rentenivå og på grunn av sterk konkurranse i markedet, særlig for boliglån. Dette forsøker vi å kompensere med inntjening fra andre virksomhetsområder, blant annet salg av forsikring. Et bredt inntektsgrunnlag styrker banken. Et økende rentenivå gir også mulighet for en styrket rentenetto framover.
Banken ønsker å bidra til at det skal være godt å bo i vårt område, i lokalsamfunn der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser, og det skal være gode og varierte tilbud for folk på fritiden. Som lokalbank står vi i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt oss. Banken har vært til stede i over 140 år og er opptatt av utviklingen lokalt. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, kan som kapitalkilde, spille en viktig rolle i en langsiktig utvikling i skiftende tider. Delårsrapporten per 31.03.2022 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.

Odd Kjetil Sørgaard Administrerende banksjef

Nøkkeltall 1. kvartal 2022 (1. kvartal 2021 i parentes)
Resultat etter skatt 11,0 MNOK (10,3 MNOK)
Egenkapitalavkastning 6,0 % (6,0 %)
Rentenetto 1,86 % (1,59 %)
Utlånsvekst siste 12 mndr. 5,7 % (4,3 %)
Innskuddsvekst siste 12 mndr. 9,0 % (12,4 %)
Innskuddsdekning (innskudd i % av utlån) 89,1 % (85,9 %)