Romsdalsbanken har per 3. kvartal 2022 oppnådd et tilfredsstillende resultat basert på god underliggende bankdrift.

Resultatet
Banken har per 30. september 2022 et totalresultat (inkludert utvidet resultat) på 56,5 MNOK. Totalresultatet for samme periode i 2021 var 37,1 MNOK. Av totalresultatet i 2022 utgjør 10,6 MNOK verdiendringer knyttet til investeringer i egenkapitalinstrumenter. Verdiendringene gjelder i hovedsak aksjene i Eika Gruppen AS. Denne verdiendringen føres direkte mot bankens egenkapital.

Resultat av ordinær drift før skatt per 30. september 2022 er 55,8 MNOK. Det er 8,2 MNOK høyere enn på samme tid i 2021. Økningen skyldes økte inntekter.

Sum inntekter økte med 19,4 MNOK. Inntektsveksten skyldes i hovedsak vekst i antall kunder som bruker banken på et bredt spekter av banktjenester, styrket rentenetto og økt utbytte på egenkapitalinstrumenter. Utbytte er i all hovedsak utbytte fra Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS.

Sum driftskostnader utgjør 75,3 MNOK, som er 8,0 MNOK høyere enn på samme tid i 2021. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak engangskostnader knyttet til forberedelser til bytte av kjernebanksystem fra SDC til TietoEvry. Dette er et fellesprosjekt for alle Eika-bankene. Tidspunkt for konvertering for Romsdal Sparebank er juni 2023. Etter konvertering vil banken få betydelig reduserte driftskostnader knyttet til IT, i tillegg til styrket innovasjons- og utviklingskraft. Banken har i tillegg hatt ekstraordinære kostnader knyttet til en rettssak om oppsigelsen av et kundeforhold. Banken vant saken i tingretten og ble tilkjent saksomkostningene. Dommen er anket av motparten og er dermed ikke rettskraftig. Lønn og andre personalkostnader er økt med 0,9 MNOK.

Bokførte kredittap per 30. september 2022 er 6,2 MNOK. I samme periode i 2021 var bokførte kredittap 3,0 MNOK.

Egenkapitalavkastning etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) i 2022 er 8,1 %. Egenkapitalavkastningen for samme periode i 2021 var 7,1 %.

Balansen
Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastede lån, utgjør per 30.09.2022 8.675,6 MNOK mot 8.186,7 MNOK på samme tid året før. Veksten er på 6,0 %. Avlastede lån er boliglån gitt gjennom boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS.

Forvaltningskapitalen utgjør per 30.09.2022 6.808,2 MNOK mot 6.386,8 MNOK på samme tid året før. Veksten er på 6,6 %.

Totale utlån inkludert avlastede lån, utgjør pr. 30.09.2022 7.457,3 MNOK, som er en økning på 314,8 MNOK siden samme tidspunkt i fjor. Den største økningen er kommet i personmarkedet.

Innskudd fra kunder per 30.09.2022 var 4.828,8 MNOK mot 4.529,7 MNOK på samme tid i 2021. Økningen utgjør 6,6 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 86,4 %.

Solid kapitaldekning
Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 30.09.2022 var nøkkeltallene henholdsvis:
• Ren kjernekapitaldekning på 17,09 %
• Kjernekapitaldekning på 19,18 %
• Kapitaldekning på 20,52 %
• Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 9,27 %

Generell kommentar
Bankens styre og ledelse er fornøyd med bankens utvikling og resultat per 3. kvartal 2022. Romsdalsbanken opplever god etterspørsel og vekst.

Rentenettoen har vært under press, både som følge av et generelt lavt rentenivå og på grunn av sterk konkurranse i markedet, særlig på boliglån. Dette forsøker vi å kompensere med inntjening fra andre virksomhetsområder, blant annet salg av forsikring. Et bredt inntektsgrunnlag styrker banken. Et økende rentenivå gir mulighet for en styrket rentenetto framover.

Banken har et godt grunnlag for fortsatt vekst og utvikling. Vi fortsetter arbeidet med å tilby gode tjenester og personlig rådgivning, for derved være en attraktiv lokalbank for både privatkunder og næringslivskunder.

Banken ønsker å bidra til at det skal være godt å bo i vårt område, i lokalsamfunn der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser, og det skal være gode tilbud for folk på fritiden. Som lokalbank står vi i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt oss. Banken har vært til stede i over 140 år. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, kan spille en viktig rolle i en langsiktig utvikling i skiftende tider.

Delårsrapporten per 30.09.2022 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål
Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.

Odd Kjetil Sørgaard

Administrerende banksjef

Nøkkeltall 3. kvartal 2022 (3. kvartal 2021 i parentes)
Resultat av ordinær drift etter skatt 45,9 MNOK (37,9 MNOK)
Egenkapitalavkastning 8,1 % (7,1 %)
Rentenetto 1,97 % (1,67 %)
Utlånsvekst siste 12 mndr. 4,4 % (5,2 %)
Innskuddsvekst siste 12 mndr. 6,6 % (6,4 %)
Innskuddsdekning (innskudd i % av utlån) 86,4 % (84,8 %)