Romsdalsbanken oppnådde i 1. kvartal 2023 et tilfredsstillende resultat basert på god underliggende bankdrift.

Resultatet
Banken har et totalresultat (inkludert utvidet resultat) på 11,5 MNOK i 1. kvartal 2023. Totalresultatet for samme periode i 2022 var 32,7 MNOK. Av totalresultatet er - 4,2 MNOK verdiendringer knyttet til investeringer i egenkapitalinstrumenter. Verdiendringene gjelder i hovedsak aksjene i Eika Boligkreditt AS. I samme periode i 2022 utgjorde verdiendringer på investeringer i egenkapitalinstrumenter + 21,7 MNOK og gjaldt i hovedsak aksjene i Eika Gruppen AS. Disse verdiendringene føres ikke over ordinært resultat, men direkte mot bankens egenkapital.

Resultat før skatt i 1. kvartal 2023 er 20,8 MNOK. Det er 6,5 MNOK høyere enn i samme periode i 2022. Økningen skyldes i hovedsak økte netto rente- og kredittprovisjonsinntekter, samt noe lavere kredittap.

Sum inntekter økte med 9,8 MNOK. Inntektsveksten skyldes i hovedsak styrket rentenetto som følge av et generelt høyere rentenivå.

Sum driftskostnader utgjør 28,7 MNOK, som er 2,2 MNOK høyere enn i samme periode i 2022. Økningen skyldes til dels engangskostnader knyttet til bytte av banksystem fra SDC til TietoEvry. Dette er et fellesprosjekt for alle Eika-bankene. Tidspunkt for konvertering for Romsdal Sparebank er juni 2023. Etter konvertering vil banken få betydelig reduserte driftskostnader knyttet til IT, i tillegg til styrket innovasjons- og utviklingskraft. Prosjektet medfører også økte personalkostnader. I tillegg har personalkostnadene økt som følge av at det har vært noe overlapp av ressurser i forbindelse med at ansatte går av med pensjon i nær framtid.

Bokførte kredittap var 1,0 MNOK mot 2,0 MNOK i 1. kvartal 2022. Bokførte kredittap er stort sett nedskrivninger på låne- og kredittengasjement som så langt ikke er konstaterte tap.

Egenkapitalavkastning etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) i 1. kvartal 2023 var 7,8 % mot 6,0 % samme periode i 2022.

Balansen

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastede lån, utgjør per 31.03.2023 8.684,0 MNOK mot 8.638,7 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 0,5 %. Avlastede lån er boliglån gitt gjennom boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS.

Forvaltningskapitalen utgjør per 31.03.2023 6.776,0 MNOK mot 6.791,0 MNOK på samme tid i fjor.

Totale utlån inkludert avlastede lån, utgjør pr. 31.03.2023 7.499,0 MNOK, som er en økning på 167,5 MNOK siste 12 måneder. Den største økningen er kommet i personmarkedet.

Innskudd fra kunder per 31.03.2023 var 4.792,1 MNOK mot 4.884,7 MNOK på samme tid i 2022. Dette gir en reduksjon i innskudd på 1,9 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 85,7 %.

Solid kapitaldekning

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 31.03.2023 var nøkkeltallene for banken:
• Ren kjernekapitaldekning på 17,77 %
• Kjernekapitaldekning på 19,85 %
• Kapitaldekning på 21,19 %
• Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 9,86 %

Generell kommentar

Bankens styre og ledelse er fornøyd med bankens utvikling og resultat hittil i 2023. Lønnsomheten er styrket sammenlignet med 2022.

Romsdalsbanken vektlegger å ha et bredt inntektsgrunnlag utover lån og innskudd. Blant annet er salg av forsikringsprodukter for Eika Forsikring AS, en viktig inntektskilde for banken.

Banken har et godt grunnlag for fortsatt vekst og utvikling. Vi fortsetter arbeidet med å tilby gode tjenester og personlig rådgivning, for derved være en attraktiv lokalbank for både privatkunder og næringslivskunder. I løpet av høsten 2023 planlegges det å åpne nytt kontor på Åndalsnes i Rauma kommune.

Banken ønsker å bidra til lokalsamfunn med utvikling og aktivitet der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser. Som lokalbank står vi i et gjensidig avhengighetsforhold til lokalsamfunnene rundt oss. Banken har vært til stede i 145 år. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, kan spille en rolle i langsiktig utvikling i skiftende tider.

Delårsrapporten per 31.03.2023 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.

Odd Kjetil Sørgaard

administrerende banksjef

 

Nøkkeltall 1. kvartal 2023 (1. kvartal 2022 i parentes)

Resultat før tap 19,9 MNOK (12,4 MNOK)
Resultat av ordinær drift etter skatt 15,7 MNOK (11,0 MNOK)
Totalresultat 11,5 MNOK (32,7 MNOK)
Egenkapitalavkastning 7,8 % (6,0 %)
Rentenetto 2,45 % (1,86 %)
Utlånsvekst siste 12 mndr. 2,3 % (5,7 %)
Innskuddsvekst siste 12 mndr. -1,9 % (9,0 %)
Innskuddsdekning (innskudd i % av utlån) 85,7 % (89,1 %)