Romsdalsbanken oppnådde i 1. halvår 2023 et tilfredsstillende resultat basert på god underliggende bankdrift.

Resultatet
Banken har et totalresultat (inkludert utvidet resultat) på 40,1 MNOK i 1. halvår 2023. Totalresultatet for samme periode i 2022 var 43,3 MNOK. Av totalresultatet er - 3,6 MNOK verdiendringer knyttet til investeringer i egenkapitalinstrumenter. Verdiendringene gjelder i hovedsak aksjene i Eika Boligkreditt AS. I samme periode i 2022 utgjorde verdiendringer på investeringer i egenkapitalinstrumenter + 9,0 MNOK og gjaldt i hovedsak aksjene i Eika Gruppen AS. Disse verdiendringene føres ikke over ordinært resultat, men direkte mot bankens egenkapital.

Resultat før skatt i 1. halvår 2023 er 55,1 MNOK. Det er 14,5 MNOK høyere enn i samme periode i 2022. Økningen skyldes i hovedsak økte netto rente- og kredittprovisjonsinntekter, samt noe lavere kredittap.

Sum inntekter økte med 17,7 MNOK. Inntektsveksten skyldes i hovedsak styrket rentenetto som følge av et generelt høyere rentenivå.

Sum driftskostnader utgjør 52,1 MNOK, som er 4,4 MNOK høyere enn i samme periode i 2022. Økningen skyldes til dels engangskostnader knyttet til bytte av banksystem fra SDC til TietoEvry. Dette er et fellesprosjekt for alle Eika-bankene. Tidspunkt for konvertering for Romsdal Sparebank var i juni 2023. Etter konvertering vil banken få reduserte driftskostnader knyttet til IT. Prosjektet medfører også økte personalkostnader. I tillegg har personalkostnadene økt som følge av at det har vært noe overlapp av ressurser i forbindelse med at ansatte går av med pensjon.
Bokførte kredittap var 3,2 MNOK mot 4,4 MNOK i 1. halvår 2022. Bokførte kredittap er stort sett nedskrivninger på låne- og kredittengasjement som så langt ikke er konstaterte tap.
Egenkapitalavkastning etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) i 1. halvår 2023 var 10,7 % mot 9,3 % samme periode i 2022.

Balansen

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastede lån, utgjør per 30.06.2023 8.853,2 MNOK mot 8.628,1 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 2,6 %. Avlastede lån er boliglån gitt gjennom boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS.

Forvaltningskapitalen utgjør per 30.06.2023 6.965,3 MNOK mot 6.783,8 MNOK på samme tid i fjor.

Totale utlån inkludert avlastede lån, utgjør pr. 30.06.2023 7.472,1 MNOK, som er en økning på 76,4 MNOK siste 12 måneder.

Innskudd fra kunder per 30.06.2023 var 4.861,0 MNOK mot 4.947,5 MNOK på samme tid i 2022. Dette gir en reduksjon i innskudd på 1,7 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 87,0 %.

Solid kapitaldekning

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 30.06.2023 var nøkkeltallene for banken (resultat hittil i år ikke hensyntatt):
• Ren kjernekapitaldekning på 16,92 %
• Kjernekapitaldekning på 18,90 %
• Kapitaldekning på 20,18 %
• Uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio) 9,27 %

Generell kommentar

Bankens styre og ledelse er fornøyd med bankens utvikling og resultat hittil i 2023. Lønnsomheten er styrket sammenlignet med 2022.

Romsdalsbanken vektlegger å ha et bredt inntektsgrunnlag utover lån og innskudd. Blant annet er salg av forsikringsprodukter for Eika Forsikring AS, en viktig inntektskilde for banken.

Banken har et godt grunnlag for fortsatt vekst og utvikling. Vi fortsetter arbeidet med å tilby gode tjenester og personlig rådgivning, for derved være en attraktiv lokalbank for både privatkunder og næringslivskunder. I løpet av høsten 2023 planlegges det å åpne nytt kontor på Åndalsnes i Rauma kommune. Medarbeiderne til det nye kontoret er rekruttert og leiekontrakt for lokaler inngått. Antatt åpning er i løpet av oktober.

Banken ønsker å bidra til lokalsamfunn med utvikling og aktivitet der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser. Som lokalbank står vi i et gjensidig avhengighetsforhold til lokalsamfunnene rundt oss. Banken har vært til stede i 145 år. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, kan spille en rolle i langsiktig utvikling i skiftende tider.

Delårsrapporten per 30.06.2023 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.
Odd Kjetil Sørgaard administrerende banksjef

Nøkkeltall 1. halvår 2023 (1. halvår 2022 i parentes)
Resultat før tap 58,3 MNOK (45,0 MNOK)
Resultat av ordinær drift etter skatt 43,7 MNOK (34,3 MNOK)
Totalresultat 40,1 MNOK (43,3 MNOK)
Egenkapitalavkastning 10,7 % (9,3 %)
Rentenetto 2,49 % (1,89 %)
Utlånsvekst siste 12 mndr. 1,0 % (5,3 %)
Innskuddsvekst siste 12 mndr. -1,7 % (8,0 %)
Innskuddsdekning (innskudd i % av utlån) 87,0 % (89,1 %)