Romsdalsbanken oppnådde per 3. kvartal 2023 et tilfredsstillende resultat basert på god underliggende bankdrift.

Resultatet

Banken har et totalresultat (inkludert utvidet resultat) på 54,3 MNOK per 3. kvartal 2023. Totalresultatet for samme periode i 2022 var 56,5 MNOK. Av totalresultatet er - 3,0 MNOK verdiendringer knyttet til investeringer i egenkapitalinstrumenter. Verdiendringene gjelder i hovedsak aksjene i Eika Boligkreditt AS. I samme periode i 2022 utgjorde verdiendringer på investeringer i egenkapitalinstrumenter + 10,6 MNOK og gjaldt i hovedsak aksjene i Eika Gruppen AS. Disse verdiendringene føres ikke over ordinært resultat, men direkte mot bankens egenkapital.

Resultat av ordinær drift før skatt per 3. kvartal 2023 er 73,2 MNOK. Det er 17,4 MNOK høyere enn i samme periode i 2022. Økningen skyldes økte netto rente- og kredittprovisjonsinntekter.

Sum inntekter økte med 27,1 MNOK. Inntektsveksten skyldes i hovedsak styrket rentenetto som følge av et generelt høyere rentenivå.

Sum driftskostnader utgjør 79,9 MNOK, som er 4,6 MNOK høyere enn i samme periode i 2022. Økningen skyldes i hovedsak økte personalkostnader. Banken går igjennom et generasjonsskifte, og nyansatte har i en periode overlappet med ansatte som går av med pensjon. Banken har i tillegg styrket bemanningen innenfor områdene Antihvitvask og Risk og Compliance i 2023. Det er i løpet av tredje kvartal også kommet til 3 ansatte til bankens nye avdelingskontor på Åndalsnes, som åpnet i oktober 2023. Banken byttet kjernebanksystem fra SDC til TietoEvry i juni 2023. Det er også medvirkende til økte lønnskostnader, både i form av overtidskostnader og korttidsengasjement.

Bokførte kredittap var 11,2 MNOK mot 6,2 MNOK i samme periode i 2022. Bokførte kredittap er stort sett nedskrivninger på låne- og kredittengasjement som så langt ikke er konstaterte tap.

Egenkapitalavkastning etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) per 3. kvartal 2023 var 9,2 % mot 8,1 % samme periode i 2022.

Balansen

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastede lån, utgjør per 30.09.2023 8.816,7 MNOK mot 8.675,6 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 1,6 %. Avlastede lån er boliglån gitt gjennom boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS.

Forvaltningskapitalen utgjør per 30.09.2023 6.946,4 MNOK mot 6.808,2 MNOK på samme tid i fjor.

Totale utlån inkludert avlastede lån, utgjør pr. 30.09.2023 7.608,0 MNOK, som er en økning på 150,7 MNOK siste 12 måneder.

Innskudd fra kunder per 30.09.2023 var 4.816,1 MNOK mot 4.828,8 MNOK på samme tid i 2022. Dette gir en reduksjon i innskudd på 0,3 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 83,9 %.

Kapitaldekning

Bankens soliditet er godt over myndighetskravene og per 30.09.2023 var nøkkeltallene for banken på konsolidert nivå (resultat hittil i år ikke hensyntatt):
• Ren kjernekapitaldekning på 17,03 %
• Kjernekapitaldekning på 19,01 %
• Kapitaldekning på 20,43 %
• Uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio) 8,81 %

Generell kommentar

Bankens styre og ledelse er fornøyd med bankens utvikling og resultat hittil i 2023. Lønnsomheten er styrket sammenlignet med 2022.

Romsdalsbanken har hatt god vekst og resultatutvikling over tid. Romsdalsbanken vektlegger god og personlig kundebehandling, tilgjengelighet, kompetanse og effektiv drift, for å oppnå høy kundetilfredshet som grunnlag for vekst og lønnsomhet.

Banken har et godt grunnlag og markedspotensial lokalt, for fortsatt vekst og utvikling. Romsdalsbanken åpnet nytt avdelingskontor på Åndalsnes i oktober i år. Mottakelsen i lokalsamfunnet har vært svært god, både blant privatpersoner og næringsliv.

Banken har i 2023 vært gjennom en konverteringsprosess til nytt kjernebanksystem i TietoEvry. Dette har en vært en ressurskrevende prosess som har tatt mye tid og fokus. Samtidig betyr det at banken nå er godt rustet til videre utvikling og vekst i et marked som stadig stiller økte krav til gode og framtidsrettede digitale løsninger.

Banken ønsker å bidra til lokalsamfunnene med utvikling og aktivitet, og til at folk trives. Vi skal bidra til gode muligheter for å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser. Som lokalbank står vi i et gjensidig avhengighetsforhold til lokalsamfunnene rundt oss. Banken har vært til stede i 145 år. En lønnsom og solid bank med hovedsete lokalt, kan spille en rolle i den langsiktige utviklingen og i skiftende tider.

Delårsrapporten per 30.09.2023 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.
Odd Kjetil Sørgaard administrerende banksjef

Nøkkeltall per 3. kvartal 2023 (3. kvartal 2022 i parentes)

Resultat før tap 84,4 MNOK (61,9 MNOK)
Resultat av ordinær drift etter skatt 57,3 MNOK (45,9 MNOK)
Totalresultat 54,3 MNOK (56,5 MNOK)
Egenkapitalavkastning 9,2 % (8,1 %)
Rentenetto 2,49 % (1,97 %)
Utlånsvekst siste 12 mndr. 2,0 % (4,4 %)
Innskuddsvekst siste 12 mndr. -0,3 % (6,6 %)
Innskuddsdekning (innskudd i % av utlån) 83,9 % (86,4 %)