Romsdalsbanken oppnådde per 4. kvartal 2023 et tilfredsstillende resultat basert på god underliggende bankdrift.

Resultatet
Banken har et totalresultat (inkludert utvidet resultat) på 83,1 MNOK per 4. kvartal 2023. Totalresultatet for 2022 var 104,4 MNOK. Av totalresultatet er 18,6 MNOK verdiendringer knyttet til investeringer i egenkapitalinstrumenter. Verdiendringene gjelder i hovedsak aksjene i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. I 2022 utgjorde verdiendringer på investeringer i egenkapitalinstrumenter 43,9 MNOK og gjaldt i hovedsak aksjene i Eika Gruppen AS. Disse verdiendringene føres ikke over ordinært resultat, men direkte mot bankens egenkapital.

Resultat av ordinær drift før skatt per 4. kvartal 2023 er 83,6 MNOK. Det er 8,7 MNOK høyere enn i i 2022. Økningen skyldes økte netto rente- og kredittprovisjonsinntekter.
Sum inntekter økte med 19,8 MNOK. Inntektsveksten skyldes i hovedsak styrket rentenetto som følge av et generelt høyere rentenivå.

Sum driftskostnader utgjør 112,1 MNOK, som er 9,8 MNOK høyere enn i 2022. Økningen skyldes i hovedsak økte personalkostnader. Banken åpnet høsten 2023 avdelingskontor på Åndalsnes med tre nye ansatte. Banken har også styrket de interne funksjonene innenfor antihvitvask og risk og compliance med to nye årsverk i løpet av året. Banken har i tillegg hatt ekstraordinære lønnskostnader knyttet til overgangen til nytt kjernebanksystem fra SDC til TietoEvry. Dette var et fellesprosjekt for alle Eika-bankene, og Romsdal Sparebank konverterte til TietoEvry i juni 2023. Prosjektet medførte både en del overtidsbruk samt behov for økt bemanning i en periode før, under og i etterkant av konverteringen. I tillegg har det vært overlapp i stillinger i forbindelse med erstatning av ansatte som har gått av med pensjon.

Bokførte kredittap var 12,1 MNOK mot 10,8 MNOK i 2022.

Egenkapitalavkastning etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) per 4. kvartal 2023 var 7,6 % mot 7,4 % i 2022.

Balansen
Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastede lån, utgjør per 31.12.2023 8.980,7 MNOK mot 8.615,3 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 4,2 %. Avlastede lån er boliglån gitt gjennom boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS.

Forvaltningskapitalen utgjør per 31.12.2023 7.104,7 MNOK mot 6.723,6 MNOK på samme tid i fjor.
Totale utlån inkludert avlastede lån, utgjør pr. 31.12.2023 7.775,6 MNOK, som er en økning på 311,9 MNOK siste 12 måneder.

Innskudd fra kunder per 31.12.2023 var 4.813,5 MNOK mot 4.741,7 MNOK på samme tid i 2022. Dette gir en økning i innskudd på 1,5 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 81,6 %.

Kapitaldekning
Bankens soliditet er godt over myndighetskravene og per 31.12.2023 var nøkkeltallene for banken på foretaksnivå (resultat hittil i år ikke hensyntatt):
• Ren kjernekapitaldekning på 17,65 %
• Kjernekapitaldekning på 19,58 %
• Kapitaldekning på 20,83 %
• Uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio) 9,98 %

Generell kommentar

Bankens styre vurderer regnskapet for 2023 som tilfredsstillende. Lønnsomheten fra ordinær drift, er bedret sammenlignet med 2022. Rentenettoen er styrket som følge av et høyere rentenivå.

Romsdalsbanken har hatt god vekst og resultatutvikling over tid. Romsdalsbanken vektlegger god og personlig kundebehandling, tilgjengelighet, kompetanse og effektiv drift, for å oppnå høy kundetilfredshet som grunnlag for vekst og lønnsomhet.

Banken har et godt grunnlag og markedspotensial lokalt, for fortsatt vekst og utvikling. Romsdalsbanken åpnet nytt avdelingskontor på Åndalsnes i oktober 2023. Mottakelsen i lokalsamfunnet har vært svært god, både blant privatpersoner og næringsliv.

Banken har i 2023 vært gjennom en konverteringsprosess til nytt kjernebanksystem i TietoEvry. Dette har en vært en ressurskrevende prosess som har tatt mye tid og fokus. Samtidig betyr det at banken nå er godt rustet til videre utvikling og vekst i et marked som stadig stiller økte krav til gode og framtidsrettede digitale løsninger.

Banken ønsker å bidra til lokalsamfunnene med utvikling og aktivitet, og til at folk trives. Vi skal bidra til gode muligheter for å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser. Som lokalbank står vi i et gjensidig avhengighetsforhold til lokalsamfunnene rundt oss. Banken har vært til stede i over 145 år. En lønnsom og solid bank med hovedsete lokalt, kan spille en rolle i den langsiktige utviklingen og i skiftende tider.
Delårsrapporten per 31.12.2023 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.

Odd Kjetil Sørgaard

administrerende banksjef

Nøkkeltall per 4. kvartal 2023 (4. kvartal 2022 i parentes)


Resultat før tap 95,7 MNOK (85,7 MNOK)
Resultat av ordinær drift etter skatt 64,4 MNOK (60,5 MNOK)
Totalresultat 83,1 MNOK (104,4 MNOK)
Egenkapitalavkastning 7,6 % (7,4 %)
Rentenetto 2,51 % (2,09 %)
Utlånsvekst siste 12 mndr. 5,9 % (3,3 %)
Innskuddsvekst siste 12 mndr. 1,5 % (2,6 %)
Innskuddsdekning (innskudd i % av utlån) 81,6 % (85,1 %)