Romsdalsbanken oppnådde i 1. kvartal 2024 et tilfredsstillende resultat basert på god underliggende bankdrift.

Resultatet

Banken har et totalresultat (inkludert utvidet resultat) på 15,2 MNOK i 1. kvartal 2024. Totalresultatet for samme periode i 2023 var 11,5 MNOK. Av totalresultatet er - 2,0 MNOK verdiendringer knyttet til investeringer i egenkapitalinstrumenter. Verdiendringen gjelder aksjene i Eika Boligkreditt AS. Denne verdiendringen føres direkte mot bankens egenkapital.

Resultat før skatt i 1. kvartal 2024 er 22,9 MNOK. Det er 2,0 MNOK høyere enn i samme periode i fjor. Økningen skyldes både økte netto rente- og kredittprovisjonsinntekter, økte netto andre driftsinntekter og reduserte driftskostnader.

Sum inntekter økte med 4,3 MNOK. Inntektsveksten skyldes i hovedsak økte netto rente- og kredittprovisjonsinntekter som følge av økt utlånsvolum og styrket rentenetto som følge av et generelt høyere rentenivå.

Sum driftskostnader utgjør 27,2 MNOK, som er 1,5 MNOK lavere enn i samme periode i 2023. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere IT-kostnader etter bytte av banksystem fra SDC til TietoEvry. Personalkostnader har økt både som følge av nytt avdelingskontor på Åndalsnes, styrking av interne funksjoner samt generell lønnstigning.

Bokførte kredittap var 2,8 MNOK. I 1. kvartal 2023 var det en tilbakeføring av tidligere tapsføringer på 1,0 MNOK.

Egenkapitalavkastning etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) i 1. kvartal 2024 var 7,9 % mot 7,8 % samme periode i 2023.

Balansen

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastede lån, utgjør per 31. mars 2024 9.230,9 MNOK mot 8.684,0 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 6,3 %. Avlastede lån er boliglån gitt gjennom boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS.

Forvaltningskapitalen utgjør per 31. mars 2024 7.186,9 MNOK mot 6.776,0 MNOK på samme tid i fjor. Dette er en økning på 6,1 %.

Totale utlån inkludert avlastede lån, utgjør pr. 31. mars 2024 8.044,9 MNOK, som er en økning på 546,0 MNOK siste 12 måneder. Økningen er kommet i både person- og bedriftsmarkedet.

Innskudd fra kunder per 31. mars 2024 var 4.958,2 MNOK mot 4.792,1 MNOK på samme tid i 2023. Dette gir en økning i innskuddene på 3,5 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 82,6 %.

Kapitaldekning

Per 31. mars 2023 var nøkkeltallene for kapitaldekning inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandeler i samarbeidende gruppe (Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS):
• Ren kjernekapitaldekning på 17,66 %
• Kjernekapitaldekning på 19,47 %
• Kapitaldekning på 20,83 %
• Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 9,23 %

Banken gjennomførte i april 2024 en fortrinnsrettet egenkapitalemisjon der det ble utstedt 822 429 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende kr 100. Emisjonen ble overtegnet ca 13 %.

Generell kommentar

Bankens styre og ledelse er fornøyd med bankens utvikling og resultat hittil i 2024. Lønnsomheten er styrket sammenlignet med 2023.
Romsdalsbanken vektlegger å ha et bredt inntektsgrunnlag utover lån og innskudd. Blant annet er salg av forsikringsprodukter for Eika Forsikring AS, en viktig inntektskilde for banken.

Banken har et godt grunnlag for fortsatt vekst og utvikling. Banken etablerte høsten 2023 et avdelingskontor på Åndalsnes, og skal i løpet av 2024 etablere et avdelingskontor i Vestnes. Begge i bankens kjerneområde Romsdal. Dette gir godt grunnlag for fortsatt vekst. Vi fortsetter arbeidet med å tilby gode tjenester og personlig rådgivning, for derved være en attraktiv lokalbank for både privatkunder og næringslivskunder.

Banken ønsker å bidra til utvikling og aktivitet i lokalsamfunnene. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser. Som lokalbank står vi i et gjensidig avhengighetsforhold til lokalsamfunnene rundt oss. Banken har vært til stede i 146 år. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, kan spille en rolle i den lokale utviklingen i skiftende tider.
Delårsrapporten per 31. mars 2024 er å finne på bankens hjemmeside www.romsdalsbanken.no

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til:

• Adm. banksjef Odd Kjetil Sørgaard,epost oks@romsdalsbanken.no / telefon 994 94 2 00

• Økonomisjef Gunhild Brubæk, epost gb@romsdalsbanken.no / telefon 996 99 685

Odd Kjetil Sørgaard administrerende banksjef

Nøkkeltall 1. kvartal 2024 (1. kvartal 2023 i parentes)
Resultat før tap 25,7 MNOK (19,9 MNOK)
Resultat av ordinær drift etter skatt 17,2 MNOK (15,7 MNOK)
Totalresultat 15,2 MNOK (11,5 MNOK)
Egenkapitalavkastning 7,9 % (7,8 %)
Rentenetto 2,48 % (2,38 %)
Utlånsvekst siste 12 mndr. 7,3 % (2,3 %)
Innskuddsvekst siste 12 mndr. 3,5 % (-1,9 %)
Innskuddsdekning (innskudd i % av utlån) 82,6 % (85,7 %)