Hvert år gir vi i Romsdalsbanken ut gavemidler av fjorårets overskudd til lag og foreninger i vårt område. Formålet må være allmennyttig. 

Siste frist for innlevering av søknad i 2022 er satt til 31. mai. Gaveutdelingene vil bli høsten.

Søknaden må inneholde en begrunnelse, en oversikt over de tiltakene det søkes støtte til, kostnadene og hvem som vil være målgruppen for tiltakene.

Vennligst benytt søknadsskjema som ligger vedlagt her:

PDF og Word 

 

Finans Norge skriver dette om viktigheten av Sparebankens viktige rolle til gode allmennyttige formål:

"En ny undersøkelse Sparebankforeningen har gjennomført blant landets sparebanker og sparebankstiftelser viser at sparebanksektoren også i 2022 vil være en av Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet. Som kunde i din lokale sparebank bidrar du tilbake til ditt eget lokalsamfunn."

"De norske sparebankene og sparebankstiftelsene har en lang tradisjon med å bidra til positiv utvikling i eget nærmiljø gjennom å dele ut deler av overskuddet til ulike allmennyttige formål. Tradisjonen kommer lag og foreninger over hele landet til gode gjennom støtte til initiativ og prosjekter som fremmer bolyst, gode oppvekstmiljø og mangfoldig aktivitet innen blant annet kultur, idrett og frivillighet. I tillegg opererer flere sparebanker og sparebankstiftelser også med gavetildelinger som fremmer positiv samfunnsutvikling på områder som blant annet forskning, kunnskapsformidling og næringsutvikling."

"

Støtt din lokale sparebank, støtt lokalsamfunnet
For mange kunder er den lokale sparebanken et naturlig førstevalg ved behov for trygg sparing eller tilgang til finansiering. Sparebanksektorens sterke posisjon i det norske markedet har medført at sparebankene og sparebankstiftelsene har kunnet dele ut stadig mer midler til allmennyttige formål de siste årene.

Gjennom å være kunde i din lokale eller regionale sparebank bidrar du til å støtte utviklingen av eget lokalsamfunn. Sparebankenes tradisjon med å bidra til positiv utvikling i eget nærmiljø strekker seg langt tilbake i tid, men har sjelden eller aldri vært så omfattende som nå målt ved størrelsen på de årlige utdelingene til gode formål. De samfunnsmessige ringvirkningene av dette er store både lokalt og nasjonalt, sier direktør for Sparebankforeningen Iman Winkelman."