Den globale aksjeporteføljen hadde i januar en avkastning på 8.86% målt i norske kroner som var 0.34% høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 8.52% målt i norske kroner. Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend.

Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer. Verdieksponeringen og eksponeringen mot små/mellomstore selskaper var de viktigste bidragsyterne til differanseavkastningen i januar, mens eksponeringen mot trend (momentum) bidro negativt gjennom måneden. 

Avkastningen i januar 2023 var den høyeste januar-avkastningen for MSCI World siden 1992. For den teknologitunge Nasdaq indeksen samt for SP500 indeksen, som inneholder de 500 viktigste selskapene i USA, må man tilbake til 1997 for å finne en sterkere januar, målt i norske kroner. De fleste sentralbanker fortsatte i desember 2022 sin inflasjonskamp ved å øke rentene. De kommuniserte samtidig at de ser for seg videre innstramninger og en fortsatt stram pengepolitikk gjennom store deler av 2023, men at takten og størrelsen på renteøkningene vil avhenge av utviklingen i  inflasjonstallene.

I USA har inflasjonen gjennom de siste månedene indikert en fallende tendens, noe som forklarer den sterke oppgangen i spesielt det amerikanske aksjemarkedet hvor investorene ser en høyere sannsynlighet for at den amerikanske sentralbanken får ned inflasjonen og unngår en resesjon («soft landing»). Markedet priser også inn at sentralbanken begynner å redusere rentene fra sommeren 2023. En bekymring er at arbeidsmarkedet i USA fortsatt er svært stramt, noe som innebærer en risiko for at en fortsatt høy lønnsvekst vil forankre inflasjonen på et høyere nivå slik at rentene blir liggende høyere lenger enn det som prises inn i dag.  

 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.