Resultatet

Resultatet før skatt per 30. juni 2020 er 27,0 MNOK eller 0,91 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er 1,2 MNOK høyere enn per 30. juni 2019. Banken har hittil i år vekst i alle inntektsområder. Dette skyldes vekst i antall kunder som bruker banken på et bredt spekter av banktjenester. Dette gjenspeiler økt aktivitet i banken og god underliggende bankdrift.

Bokførte kredittap pr. 30. juni 2020 var på 7,4 MNOK mot 2,3 MNOK på samme tid i fjor. Dette er stort sett nedskrivninger som er gjort på lån- og kredittengasjement, men som så langt ikke er konstaterte tap. Økningen i nedskrivningene kan tilskrives forholdene og usikkerheten knyttet til koronakrisen. 

Egenkapitalavkastning etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) per 30. juni 2020 var 7,05 %.

Balansen

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastete lån, utgjør per 30. juni 2020 7.739,7 MNOK mot 6.827,1 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 13,4 %. Avlastede lån er boliglån gitt gjennom boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS.

Forvaltningskapitalen utgjør per 30. juni 2020 6.182,7 MNOK mot 5.477,9 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 12,9 %.

Totale utlån inkludert avlastete lån, utgjør pr. 30. juni 2020 6.661,1 MNOK, som er en økning på 608,9 MNOK fra samme tid i fjor. Brutto økning de siste 12 månedene utgjør 10,1 %. Den største økningen er kommet i personmarkedet.

Innskudd fra kunder utgjør per 30. juni 2020 4.177,1 MNOK mot 3.739,2 MNOK på samme tid i fjor. Økningen de siste 12 månedene utgjør 11,7 %. Bankens innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er på i underkant av 82 %.

Solid kapitaldekning

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 30. juni 2020 var nøkkeltallene henholdsvis

  • Ren kjernekapitaldekning på 18,14 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 11,00 %
  • Kjernekapitaldekning på 20,35 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 12,50 % og
  • Kapitaldekning på 21,77 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 14,50 %

Covid-19 og tiltak som banken har iverksatt

Banken har i løpet av siste del av 1. kvartal 2020 og i 2. kvartal 2020 iverksatt en rekke tiltak for å bistå både personkunder, næringsliv og lokalsamfunn som har fått merke de krevende tidene. Avdragsutsettelser, rentejusteringer og ikke minst god rådgivning og dialog, har vært viktige tiltak for å avhjelpe situasjonen. Bankens ansatte har lagt ned en betydelig innsats for å bidra til å finne løsninger i denne perioden. Nærhet til kundene har vært viktig i denne krevende situasjonen og vi følger våre kunder tett. Mange har blitt kontaktet av banken eller tatt kontakt selv, og vi har bistått med å finne gode løsninger.

 

I vårt lokalsamfunn har vi som lokalbank en sentral og viktig rolle i denne situasjonen. At bankene kan bidra med rådgivning og løsninger har vært avgjørende for mange næringsdrivende og privatpersoner i en krevende tid. Med solid kapitaldekning, høy innskuddsdekning og en god likviditetsbuffer, er Romsdalsbanken godt rustet til å bidra. 

Koronakrisen og de økonomiske effektene av de iverksatte tiltakene, forventes å påvirke bankens resultat og utvikling dette året. Det vil være større usikkerhet enn normalt, særlig knyttet til vekst og tap. Som følge av dette, har banken økt tapsavsetningene på utlåns- og garantiporteføljen i første halvår. Kvaliteten i porteføljen anses å være god, men usikkerhet knyttet til utvikling og varighet på krisen, tilsier en konservativ og forsiktig vurdering.

Samfunnsansvar

Banken ønsker å bidra til at det skal være godt å bo i vårt område, med lokalsamfunn der folk trives. Det skal være gode muligheter til å drive næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser, og det skal være gode tilbud for folk på fritiden.

Banken står i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt seg. Banken har vært til stede i over 140 år og er opptatt av utviklingen i lokalt, bygd og by. Der mennesker trives, har utdanningsmuligheter og trygge arbeidsplasser, vil banken også kunne utvikle seg. En lønnsom og solid bank med sete lokalt, og som kan være en kapitalkilde, kan spille en viktig rolle i en slik langsiktig utvikling og i skiftende tider. 

Delårsrapporten per 30. juni 2020 er å finne på her.

 

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00. 

 

Odd Kjetil Sørgaard
Administrerende banksjef

Nøkkeltall 2. kvartal 2020 (2. kvartal 2019 i parentes)

Resultat før tap                                            34,41 MNOK         (28,06 MNOK)

Resultat etter skatt                                     22,21 MNOK         (21,12 MNOK)

Egenkapitalavkastning                                             7,0 %                      (7,9 %)

Rentenetto                                                              1,72 %                    (1,82 %)

Utlånsvekst siste 12 mndr.                                   10,1 %                    (10,9 %)

Innskuddsvekst siste 12 mndr.                            11,7 %                      (0,6 %)

Innskuddsdekning (innskudd i % av utlån)        81,8 %                    (79,1 %)